Vereniging

VERENIGING

Ontstaan


ACE´19 is ontstaan vanuit een fusie tussen de volleybalvereniging DES in Angerlo en volleybalvereniging The Phantoms in Doesburg.


DES werd op 9 oktober 1946 in Angerlo opgericht en The Phantoms op 14 mei 1968 in Doesburg. Beide verenigingen kijken terug op een rijk verleden, maar het besef dat in de toekomst de vereniging het moeilijker zou krijgen en dat een sterke en grote vereniging hierdoor noodzakelijk zou zijn, was bij beide aanwezig. Daarom zijn de partijen begin 2018 met elkaar in gesprek gegaan. 


Op maandag 22 oktober 2018 hebben beide verenigingen de intentie uitgesproken met elkaar samen te gaan werken. Vanuit deze intentie is in 2019 ACE'19 ontstaan.


Binnen onze vereniging is voor iedereen een plek die zoekt naar een gezellige vereniging. Er zijn meerdere teams met verschillende niveau's en leeftijden. 


Bestuur


Het bestuur is te bereiken op de volgende emailadressen;

Voorzitter

Nicole Irving

voorzitter@ace19.nl

Secretaris

Inge Raben

secretaris@ace19.nl


Penningmeester

Henry Tieben

penningmeester@ace19.nl


Overige bestuursleden


Technische commissie


De vereniging heeft een TC die zorgt voor structuur en het onderhouden van contact tussen de trainers, coaches, leden en bestuur van de jeugd, senioren en recreanten.
De TC houdt zich bezig met het technisch beleid, invulling van spelsystemen, teamindeling en de aanstelling van trainers en coaches. Belangrijk uitgangspunt is het behouden van huidige leden en werven van nieuwe leden, waarbij ieder op een
passend niveau met veel plezier kan volleyballen.

Bij problemen heeft de TC een signalerende rol en streeft ernaar om samen oplossingen te zoeken die voor eenieder
acceptabel zijn.


De TC bestaat uit een voorzitter en leden. De voorzitter coördineert de commissie en is ook bestuurslid. De commissie leden verdelen onderling hun verantwoordelijkheden en taken over de jeugd, senioren en recreanten.


Als TC bestaan wij uit de volgende personen:


Heb je vragen voor de technische commissie dan kun je deze stellen op het volgende e-mailadres: tc@ace19.nl


Joost Holweg

Voorzitter en aanspreekpunt Dames 1

Peter van den Borden

Aanspreekpunt Heren 1 en recreantenteams

Erik Kluitman

Aanspreekpunt Dames 2 en CMV 

Mirte Brouwer

Aanspreekpunt Meisjes A

Kristel van Aken

Aanspreekpunt Meisjes B

Manon Nieuwenhuis

Aanspreekpunt Meisjes C

Klankbordgroep


Vertrouwenspersoon


Per 1 april 2019 is er een meldplicht opgenomen in het tuchtregelement seksuele intimidatie.

Uiteraard hopen wij als vereniging hier niets mee van doen te hebben, echter kan seksuele intimidatie overal voorkomen.


De meldplicht houdt het volgende in:


Zodra iemand uit het bestuur van een vereniging of bond vermoedens heeft van een situatie waarin sprake is/is geweest van seksuele intimidatie of seksueel misbruik, is hij of zij verplicht dit bij de bond te melden. Wanneer begeleiders iets weten, zijn zij verplicht dit te melden bij het bestuur van de vereniging.


‘Gewone’ leden hebben een meldverantwoordelijkheid. Dat houdt in dat als er een vermoeden is van seksuele intimidatie of seksueel misbruik, er melding aan het bestuur moet worden gedaan tenzij dit niet verwacht kan worden van iemand.


Binnen ACE'19 onderstrepen we net als NEVOBO en NOC*NSF het belang van deze meldplicht en vragen we ieder binnen onze vereniging, binnen ieders mogelijkheid, vermoedens van seksuele intimidatie en/of misbruik te melden bij het bestuur via secretaris@ace19.nl. Wanneer je eerst in vertrouwen wilt sparren dan kan je terecht bij de vertrouwenscontactpersoon van onze vereniging Nicole Irving. Zij is te bereiken via het email adres: vertrouwenspersoon@ace19.nl

Wet & regelgeving


AVG Wetgeving

Op 25 Mei 2018 is er een nieuwe wet ingetreden AVG genaamd. Deze wet beschermd personen op het gebruik/misbruik van persoonlijke gegevens. Ieder bedrijf en zo ook een vereniging als ACE'19 te Angerlo/Doesburg dient te voldoen aan deze wetgeving. Het bestuur heeft hard

gewerkt aan het opstellen van diverse procedures en alsmede ook een privacy

statement oftewel privacy policy opgesteld. De vereniging is door de Stichting

AVG getoetst en mag het AVG OK vignet voeren.


Omdat het bestuur inzicht heeft in persoonlijke gegevens hebben wij ook een

geheimverklaring op moeten stellen voor bestuursleden en zij zijn allemaal op

de hoogte gesteld van de nieuwe wet en welke verplichtingen het met zich meebrengt. Om je op de hoogte te brengen van onze privacy statement hebben we gekozen voor een volgende verspreiding onder leden en toekomstige leden:


Nieuwe leden krijgen bij het inschrijfformulier de procedures voor het afmelden, een overzicht van de

contributiegelden en de privacy policy.


Bestaande leden hebben inmiddels de privacy policy van ACE´19 gekregen daar waar mogelijk via de

mail. Voor leden waarvan bij ons geen emailadres bekend is, kunnen zij via onze website kennis nemen

van de privacy policy. De privacy policy kan ook eventueel op verzoek per post verstuurd worden aan het lid.


Mocht u vragen of opmerkingen over de privacy policy dan kun je contact opnemen met de dhr. H. Tieben via emailadres: penningmeester@ace19.nlStatuten

In de statuten staan de belangrijkste regels van ACE'19. Ze zijn notarieel vastgelegd d.d. 30 oktober 2019.Huishoudelijke reglement

Het huishoudelijk reglement is een aanvulling op de statuten. Hierin worden de regels en richtlijnen omschreven die gelden binnen ACE'19.


Nieuws

Via onze facebookpagina houden wij u op de hoogte van het laatste nieuws binnen onze vereniging. Door op deze link te klikken, komt u direct op onze facebookpagina. We zouden het leuk vinden als u onze facebookpagina liked een deelt. 


Volg ons


Volg ons


Sporthal Beumerskamp

Breedestraat 39

6983 AC  Doesburg

Sporthal Beumerskamp

Breedestraat 39

6983 AC  Doesburg

Sporthal Angerlo

 Pr. Margrietlaan 8

 6986 AT  Angerlo

Sporthal Angerlo

 Pr. Margrietlaan 8

 6986 AT  Angerlo